Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие

Днес, 05.02.2020 г. от 12:00 часа в Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на платформата MS Teams, се състоя публичната защита на дисертационен труд на тема: "Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие" за присъждане на образователно-научна степен "доктор" на Христина Руменова Фидосиева в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Специална педагогика/Приобщаващо образование“ . 

Научно жури:

 • проф. дн Венка Кутева – Цветкова
 • проф. д-р Катерина Караджова
 • проф. д-р Неда Балканска
 • доц. д-р Кирилка Тагарева
 • проф. дн Анелия Гърбачева

Оригиналността на изследването се открива в идеята за представяне на актуалната научна визия за явленията „обучение“ и „аутистичен спектър на развитие“, и за създаването на такава за явлението „подкрепа“. 

С изучаването на подкрепата в обучението се показва, че тя е задължителен „реквизит“ на образователния процес, а с надграждането на трите основни характеристики на аутистичния спектър на развитие със специфичните им адаптивни, комуникативни и познавателни страни, се разкриват частните способности и потребностите на учениците от подкрепа за активно участие в учебния процес.

В изложението на първа глава се изучава подкрепата в обучението и свързаните с нея явления и процеси. Основавайки се на избрани автори и теоретични референции, Христина Фидосиева стига до обосноваването на понятието за подкрепа в специалната педагогика. С изучаването на аутистичния спектър на развитие, тя поставя акцент върху познаването на конкретни адаптивни, комуникативни и познавателни способности, с което дефинира необходимостта от педагогическата подкрепа, за да може всеки ученик да участва активно в образователния процес (Първа и Втора глава). Концептуалните измерения и методологията на изследването определят теоретична рамка на създадения теоретически и изследователски модел, ориентиран към приобщаващата педагогическа подкрепа. Заедно с избора на научните подходи и методи, организацията и провеждането на изследването, е представен инструментариумът. Използваните методики са: „Индикатори за качество при аутизъм“ (AQI) със субтест „План за подкрепа“ и „Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие“ (EIS), чрез които е дефинирана системата от фактори,  критерии, показатели и индикатори (Трета и Четвърта глава). 

Анализът на резултатите започва с дескриптивните данни, получени от 58 педагогически специалисти в наблюдението и оценяването на 58 деца и ученици, преминава през „измерването“ на отношенията „подкрепа“ и „постижения“ и води до разкриване на същността и динамиката на интерактивната и функционалната подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие (Пета глава). 

На ротационната матрица се показва, че на страната на приобщаващата педагогическа подкрепа стоят явленията – адаптация на средата и придружаване. На страната на постиженията – са стимулираните постижения като основно условие за формиране на автономността. С други думи, адаптацията на средата е свързана с интерактивната подкрепа, а осигуреното придружаване в обучението – с функционалната подкрепа, пряко свързани с постиженията на учениците от аутистичен спектър на развитие в учебния процес. Тяхното продължение е формирането на комплексната автономност (самостоятелност и независимост).      

С постигнатите резултати, Хр. Фодисиева придава нов смисъл на стратегическата цел на изследването с разработената Програма от дейности за подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие. Съобразена с адаптивните, комуникативните и познавателните способности и  потребности, тя е средство за подкрепа на готовността за комуникация, което поддържа мотивацията за постижение. Осигуряването на приобщаващата педагогическа подкрепа е отговорност на всички педагогически специалисти.

Теоретични приноси: 

 1. Създаден е моделът за изучаване на подкрепата в обучението, обединявайки във функционално единство теорията за обучението на J. Bruner с модела за изучаване на обучението, познат като „образователния триъгълник“ на J. Houssaye. 
 2.  Обоснована е същността на явлението подкрепа и съставляващите я елементи – „адаптация на средата“, „придружаване в обучението“, „постижения“ и „автономност“.
 3. Дефинирано е понятието за подкрепа и неговото заслужено място в педагогическата терминология.
 4. Конструиран е иновативният модел на „приобщаващия педагогически триъгълник“, приложим за проследяване на подкрепата в обучението и на индивидуалните постижения на учениците.
 5. Класическата триада от характеристики на аутистичния спектър на развитие се надгражда с адаптивните, комуникативните и познавателните способности и потребностите на учениците от подкрепа за участие и постижения в учебния процес.

Приложни приноси: 

 1. Предложен е начин за приложение на инструментариум за оценяване на предоставяната подкрепа в обучението. Методиката „Индикатори за качество при аутизъм“ (AQI) със субтеста „План за подкрепа“ осигурява възможността за проследяване, както на необходимата подкрепа, така и нейното качество и ефективност. 
 2. Разработена е Програма от дейности за подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие.
05-02-2021_f