Нашата Мисия

Мисията на Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие е свързана с осъществяването на няколко основни дейности, съсредоточени в извършването на научни изследвания, предлагането на професионална експертиза и университетско образование и обединени в следните шест измерения:

Развитие на научни изследвания
Обучение и практическо обучение на стажанти
Трансфер на знания и на начини на интервенция
Разработване и предоставяне на водещи практики
Текущо оценяване
на потребностите на професионалната общност
Текущо оценяване на потребностите на децата и учениците в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие и техните семейства

В този смисъл, нейната главна цел е пълно удовлетворяване на потребностите, както на професионалната общност, ангажирана с обучението и предоставянето на необходимите услуги, така и тези на специалната им клиентела, представена от децата и учениците в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие, включително и на техните семейства.

Дейността на Института и изпълнението на задачите, заложени в посочените критерии, гарантира посоката и цялостното постигане на целите на неговото съществуване:

Да се стимулира създаването
на междуинституционална и междусекторна мрежа от социални и образователни услуги, чрез която да се осъществява координация на цялата научноизследователска работа и подсилване на връзката с потребителите
Разширяване на социалния резонанс и влияние върху образователните и социалните политики
Популяризиране на научните постижения и превръщането им в знания с национално значение, достъпни за всички институции и потребители

Актуални събития

Шести научен дискусионен форум
“От приобщаване към участие в образователния процес“

05-07 юли 2024 г.
гр. Шабла


Публикации


Дарения


Галерия