Презентация на дисертационния труд „Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност“

Десетгодишният опит на българското училище и десетгодишната продължаваща професионална подготовка на учителите […]