Ресурси

Материали от Първи научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 14-15 декември 2017, гр. Велико Търново

Перспективи на приобщаването и гражданското участие – проф. дн Жан-Клод Калюби (Prof. Jean-Claude Kalubi)

Приобщаване и участие в образователния процес – проф. дпн Анелия Гърбачева

Подкрепа – между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства – Христина Фидосиева

Представяне на тетрадки -МАК – Маргарита Аспарухава-Кандиларова

Модел на център за специална образователна подкрепа – Милен Наков

Изграждане на приобщаваща училищна среда – Иван Пейчев

Едно училище за всички – Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда – Виктория Троянова

Онлайн платформа с ресурси за учители – Виктория Троянова

Час по приобщаване – ДГ Нарцис, гр. Силистра

 

Материали от Втори научен дискусионен форум – междуинституционална квалификация “От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”, 23-25 юни 2018, с. Крапец

Да се научиш да виждаш Другия: За подготовката на учителите да приемат разнообразието – проф. дн Лиз Гремион (Prof. Lise Gremion)

Функционално оценяване – проф. дпн Анелия Гърбачева

Изграждане на устойчив приобщаващ модел чрез междуинституционално сътрудничестово – Милен Наков

Междуинситуционално сътрудничество – Христина Фидосиева

Превенция на професионалния стрес – Иван Пейчев

 

Материали от Трети научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново

“Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения – в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образованието 2030“ – проф. дпн. Анелия Гърбачева

“Обучението в приобщаващ контекст” – Христина Фидосиева

“Благополучието в училище на седмокласниците” – Лилия Кръстева-Пеева

“Стратегии за съвместно учене в масовата класна стая” – доц. д-р Неда Балканска

“Помагащите технологии за контрол с поглед в специалната образователна подкрепа” -Десислава Павлова, Павлина Дескова, Кристина Давчева

“Играя, уча и общувам с моето дете” – подкрепа и обучение на семейства – Антоанета Драганова-Бочева, Божидара Александрова,
Милен Наков

“Родителят  като фактор в приобщаващото образование” – Величка Станкова и Мария Георгиева

“Сензорно развитие и ерготерапия при деца” – Миглена Терзиева

Сборник с резюмета от българо-швейцарски научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 29-30 юни 2019 г.