Първи фестивал на детската песен „Всичко е музика“, 28 април 2020 год, гр. Павликени

ИИИНАСР има удоволствието да бъде партньор в организацията и провеждането на Първия фестивал на детската песен „Всичко е музика“, който ще се проведе на 28 април 2020 година в гр. Павликени и ще събере ученици, които получават допълнителна подкрепа в училища, Центрове за специална образователна подкрепа или други образователни институции.

Фестивалът се провежда за първи път и се посвещава на 140-тата годишнина от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени. Реализира се в рамките на проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи“, дейност №
4 „Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда“ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Партньори в организацията и провеждането са Община Павликени и
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие.

Целите на фестивала са насочени към стимулиране на учениците на допълнителна подкрепа за изява в музикалното изкуство, формиране на нагласи за толерантност и сътрудничество, основани на зачитане на правата на хора в неравностойно положение и да съдейства за формиране на потребност и умения за уважение и съпричастност към другите. Програмата има конкурсен характер и включва изпълнение в две възрастови групи – I – IV клас и V – VII клас. При необходимост организаторите ще съдействат за настаняване в хотел в града. Срок за регистрация на участниците – 31 март 2020 година или до запълване на максималната бройка.