Първа обява за обучение на педагогически специалисти

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „П. Р. Славейков“, гр. Плевен предлагат първото си обучение за педагогически специалисти на тема:

ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР НА РАЗВИТИЕ (ПИНАСР)

Анотация: Квалификационният модул се предлага за директори, психолози, учители, ресурсни учители, специални педагози от различни образователни институции и за служители в Регионално управление на образованието.

Тематиката и образователното съдържание се позовават на:

  • Теоретични идеи при тълкуване и оценяване на състоянията на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие, изведени от творчеството на български и чуждестранни автори с доказана научна престижност (U. Bronfenbrenner, P. Fougeyrollas, G. Magerotte, C. Dionne, J.-C. Kalubi, N. Nader-Grobois, L. Gremion, M. Deprez, E. Willaye, S. Cohme, K.B. Cowan, R. Jordan, P. Mundy, D. Tantam, L. Wing, А. Гърбачева, М. Легкоступ, К. Караджова, Хр. Фидосиева ) ;
  • Разработена методология на функционално оценяване на развитието, подкрепена от анализа на данни от проведени изследвания в периода на 2010-2018 г. ;

Образователни цели:

  • Актуализиране на знанията и обогатяване на професионалната осведоменост до степен на формиране на трайни нагласи за разбирането и приемането на индивидуалното различие и особеностите в развитието.
  • Формиране на умения за осъществяване на функционално оценяване с оглед на планирането, подготовката и участието в образователния процес в клас. В рамките на обучението участващите ще се запознаят с конкретни стратегии и модели на обучението, както и с особеностите в училищното функциониране на учениците в тези състояния.

За участващите е предвидено интерактивно и функционално включване в  педагогически ситуации и форми на взаимодействие, чрез практическо прилагане на представените интерактивни и функционални методи за обучение.

Лектори: проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева, сътрудник в ИИИНАСР.

Продължителност: Обучението се провежда в две части – присъствена и дистанционна.

Част първа: Присъствие на обучението – 8 часа.

Част втора: Самостоятелно изпълнение на задача, свързана с темата  – 8 часа.

Дата: 16 февруари 2019

Място: ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен

Такса за участие: 60 лв.

Срок за регистрация и плащане: 11 февруари

Програма на обучението и регистрация: тук

Броят на участващите е ограничен.

Данни за плащане по банков път:

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие

Банка ДСК

IBAN:  BG17STSA93000025707306

Основание за плащане: Участие в обучение 001

За повече информация: Христина Фидосиева, 0885 55 13 53

e-mail: iiinasrbg@gmail.com