Психология на децата с увреждания (аутизъм)

Лекционният курс е реализиран за магистърска програма „Педагогика за деца със специални образователни потребности“ през декември 2006 год. с подкрепата на Програмата за сътрудничество Валония-Брюксел/България
Psychologie_des_personnes_ayant_un_handicap