Проект “РеMи – подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности в условия на COVID-19” 

На 30 юни 2022 година в платформата Zoom се проведе първа информационна среща по проект “Реми – подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности в условия на COVID-19”

Проектът се осъществява в рамките на Правилника за научноизследователската и художественотворческата дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 17 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие е партньор в изпълнение на дейностите по проекта.  

На срещата, ас. д-р Христина Фидосиева – ръководител на проекта, представи концептуалната рамка на проекта и необходимостта от систематизиране на дейностите по него. Произтичащите нови ситуации в контекста на COVID-19, обуславят и инови функции и отговорнисти на специалистите, ангажирани в обучението на работата с деца и ученици със специални образователни потребности, респективно и с техните семейства.

Постави се акцент и върху силата на действие на родителите, като активни участници в процеса на израстване и постижения на техните деца и ученици. 

Целта на проекта е да се идентифицира необходимата подкрепа за семействата и децата и учениците със специални образователни потребности в условия на COVID-10 чрез представяне на динамиката и характера на взаимодействие между индивидуалните потребности на всяко дете и ученик и средата, в която той обичайно функционира. 

 В рамките на срещата бяха представени лекторите, които ще вземат участие в планираните обучителни модули, насочени към родители и студенти; родителите, потвърдили участието си в дейностите по проекта; и студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” от специалностите Начална училища и специална педагогика и Социална педагогика.