Проект на двустранно сътрудничество Валония-Брюксел/България 2010-2011

Eкспертeн център за сравнително изучаване на училищната интеграция на ученици със специални потребности (в България и Общност Валония-Брюксел, Белгия)

Целта на проекта за сътрудничество е учредяване на междууниверситетски изследователски център за психологическо и педагогическо придружаване на учениците със специални потребности в рамките на училищната интеграция в България и Общността Валония-Брюксел.
Като продължение на изпълнените българо-белгийски дейности в рамките на подобряване качеството на живот на учениците и на училищната интеграция на деца/ученици със специални потребности, настояцият проект има за цели:
• да се проведат сравнителни изследвания под егидата на междууниверситетски център;
• които се отнасят до психологическото и педагогическото придружаване на ученици с умствена изостаналост (на възраст от 6 до 12 години).

От една стана изследването съдържа селекцията, адаптацията и апробацията на средства за оценяване и наблюдение на всички участващи в процеса на образователната интеграция и от друга страна изготвяне на методология за психологическо и педагогическо придружаване на ученици под формата на индивидуално и групово съпровождане. Тези дейности имат за цел подобяваване дейностите на всеки от участващите партньори и подпомагане на училищните постижения на всеки интегриран ученик.

Междууниверситетският изследователски екип вкючва специалисти от Католическия Университет на Лувен-Ла-Ньов (за Валония-Брюксел) и от Педагогическия факултет на Великотърновския Университет (за България) и ще спомогне обмяната на експертиза и научни компетенции.

Това сътрудничество цели да изучи предимствата и препятствията на училищната интеграция в обучението и да определи положителните елементи при оценяването на специалните потребности; изготвянето на индивидулани палнове за обучение и да предложи методологиии и ръководства за работа за специалистите в образованието.

Общ контекст

Училищната интеграция на ученици със специални потребности представлява значима еволюция за организацията на образователната система на Европа. Тя е резултат от научните и политическите дебати, чиято насока е развитието на индивидуалното и адаптираното обучение, както за България, така и за Общността Валония-Брюксел.

Проведените значими законодателни реформи в България, въвеждат иновации в образователните практики, основани на различието и разнообразието. Ако се разработят оригинални инциативи, Костова (2007) се показва все пак, че « […] българското законодателство регламентира необходимите базови условия за училищна интеграция на деца с трудности, но на практика още не са създадени необходимите рални условия гарантиращи тази интеграция. Все още не е достатъчен броят на обучените кадри, нито на създадените методики, за да го позволят тя да се случи ». България признава нуждата от подкрепа по отношение на професионална експертиза, нужна за да бъдат изготвени нови практики на оценяване и на наблюдение на образователните потребности и способноти, дори нова визия за училището и постиженията на учениците.

В образователната система на Френската общност на Белгия, Наредбата (Декретът) от 5 февруари 2009 променя съществено развитието на училищните практики и благоприятства училищната интеграция на всички ученици със специални потребности, независимо от типа на специано обучение, в това число и на учениците с умствена изостаналост. В Наредбата е отразено сътрудничество между двете обучения: обикновено и специално. Позволява също да се погледне по друг начин на проблемите на педагогическото придружаване на учениците със специални потребности и в частност: а) Как да разберем, че учениците със специални потребности напредват добре в рамките на интегрираното обучение? б) Как да раберем, че процесът на училищна интеграция се провежда успешно? в) Накрая, с какви компетенции трябва да разполагат всички партньори в тази интеграция и какви обучения да им предложим?

Екипът, ръководен от проф. Натали Надер-Гробоа, който се състои от изследователи по ортопедагогика и психопатология на развитието изготви и адаптира различни методики за оценяване на познавателното и социо-емоционалното развитие, саорегулацията и хетерорегулацията на детето, използваеми в различен контекст и при различни категотии деца. В спектъра на проекта се предвижда да се работи върху онези способности на учниците със специални потребности, които изискват подкрепа. Проф. Натали Надер-Гробоа по настоящем се включва в изсдлеване за подобряване на практиките на оценяване и интервенция с оглед автономизация и социална адаптация на тези деца, което се основава на инструментариум, оценяващ спецификата в индивидуалното развитие на способностите на децата/учениците със специални потребности. Няколко годишното сътрудничеството с български психолози от Нов Български Университет в София позволява на проф. Натали Надер-Гробоа да установи продуктивен обмен по отношение на методиките за оценяване на ранните етапи на детското развитие. Колкото до Университета в Монс, тя работи от няколко години в рамките на училищната интеграция и особено в изготвянето на методи за оценяване процеса на училищната интеграция и по–точно в обучението на ученици с умствена изостаналост (тип 1 и 2 на специлано обучение). В допълнение, по време на предходни изследвания, финансирани от Министерство на Образованието, Университета на Монс изготви методическо ръководство , което да улеснява училищната интеграция на тези ученици. Докторската теза на Моник Дюпре изследва по-точно ефектите на подготовката в рамките на две дейности на продължително обучение.

Този проект се опира на ресурсите на българските университети и Общността Валония-Брюксел и обмяната на добри практики с оглед да се позволи сравнително изследване, допринасящо за познавателното, социо-емоционалното и поведенческото развитие на ученици със специални потребности, интегрирани в обикновени(масови) училища.

Общи цели:

Двустрано сътрудничество между Общността Валония-Брюксел продължаващо от няколко години цели развитието на Експертен център в областта на специалната педагогика и по-точно в образователното и педагогическо придружаване на хора със специални потребности.

От 2003, Педагогическият Факултет на Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, в сътрудничество с Факултета по Психология и Науки за Образованието на Университета на Монс в Белгия, разгръща и хармонизира бакалавърските и магистърските програми по психопедагогика според Болонската конвенция. Развита е и програма насочена към подготовката на ресурни учители и сенсибилизирана с училищната и социална интеграция на ученици със специални потребности.

Последните промени в декретите на Общността Валония-Брюксел неминуемо водят университетите в посока развитие на изследователски дейности и обучение по училищна интеграция, отчитайки развитието, осъществяващо се в образователната мрежа.

В продължение на извършените дейности през последните години, настоящият проект има намерение да анализира опита ни досега и да установи това, от което се нуждаят училища, специалисти, дирекция и училищна администрация, също така учениците, като се предложи методика да работа, отнасяща се до:

 • Оценяване в една динамична перспектива на компетенци и потенциал за учене (научаване) на ученика с помощта на качествени методики;
 • Оценяване на потребностите на специалисти и дирекция;
 • Изготвяне методики на обучение в една сравнителна перспектива в полза на всички партньори;

И това се осъществява с дух на обмяна и сътрудничество межжду двата университетски екипа и намерението за свързване на изследователските ни умения и опит.

Развитие на проекта (подробно представяне съдържанието на проекта) и предварителна хроника (програма) на реализация

За периoда 2010-2011, свързан с настоящия проект, предлагаме три посоки на дейности:

 • Селекция, адаптация и приложение на методики за оценяване, отнасящи се за :
  • специалистите ( включва се диекцията и администрацията) училища, които вече участват в училищната интеграция ;
  • учениците ;
 • Сравнително изследване на практиките от български и белгийските университетски екипи, отнасящи се до начина на развитие (оказване) на помощ в ученето в рамките на експертния междуниверситетския център;
 • Провеждането на колоквиум, който да позволи реализиране на започнатото през тази година на сътрудничество и на общ сборник който да е на разположение на специалистите в училищната интеграция в България и в Белия. В завършек на дейностите този колоквиум да позволи представянето на извършените дейности на българо-белгийско сътрудничество и тези с цел сенсибилизиране на по-голям брой практици на философия и методология на подпомагане процесите на учене на учениците със специални потребности. Този колоквиум моде да се състои (проведе) в края на 2011 в България.

Синтезът и анализът на на тези дейности ще се извършват 2-3 месечния престой на изследване в Католическия Университет на Лувен-Ла-Ньов.

Продължителност на проекта: 14 месеца
Нов проект или продължение (продължаващ проект с резултати)

Този проект е продължение на предходните три проекта, финансирани от CGRI.Преследваната цел от началото на това сътрудничество е равитието на Експертен център за подобряване качеството на живот и грижите за хората със специални потребности.

Първият проект 1999-2001 достигна целта си – хармонизирането на учебните програми в областта на Специалната педагоика и Психологията на хора с увреждания. В този ред доц. д-р Анелия Гърбачева разработи и разработи 12 лекционни курса на обучение през тези първи години на сътрудничество.

Вторият проект (2003-2005) позволи организирането на магистърски програми в областта на Педагогиката на деца със специални образователни потребности към Педагогическия Факултет на Великотърновски Университет. Той позволи и обучението на практикуващи специалисти през Центъра за квалификация и продължаващо обучение към същия университет в сътрудничество с Факултета по Психология и Науки за Образованието на Университета на Монс.

По-забележителните резултати на третия проект 2006-2008 са:

 • съставяне на работна група от специалисти в образователни и социални служби, чиято роля бе да изготвят списък на професионалните потребности на практикуващите (титулярни учители, ресурсни учители и деректори на ресурсни центрове) като така предложенията, отнасящи се до оптималното използване на образователните програми;
 • съвместната публикация на монографията „Посока: Училищна интеграция”, българо-белгийско изучаване на училищната интеграция.

Дейностите по настоящият проект за оставащите 14 месеца през 2010-2011, поставят по-специално акцент върху методите за оценяване развитието на децата и установяване нуждите на всички партньори и вкарването на методи на обучение в една сравнителна перспектива в услуга на всички партньори.

Многостранно развитие:

Осъществяване на програмата на сътрудничество с евентуално многостранно финансирания (програми на Европейски съюз, и на Франкофонската общност). Дейностите по проектите 2003-2005 и 2006-2008 са реализирани във връзка с тези по програма ERASMUS, което допринесе за мобилността на преподаватели и студенти между Великотърновски Университет и Университета в Монс. Проучва се възможността за създаване на проект по ERASMUS за 2011 между Великотърновски Университет и Католическия Университет на Лувен-ла-Ньов.

Очаквани резултати за Валония-Брюксел:

Обмяната на научни и професионални знания (експертизи) са ефикасно средство за подобряване на ежедневните практики. Споделянето на знания между изследователи и практици е необходимо за развитието на методи и предлагането на услуги, които отразяват потребностите на учениците със специални потребности и техния антураж (семейство и специалисти). В Белгия последните промени в училищнатата инеграция определени с Декрета от 5 февруари 2009 позволяват да се проведат рални теренни изслевания в България и Общността Валония-Брюксел и да се предвидят възможностите за подобряване на методите, а също и да се направят конкретни предложения отнасящи се до интеграцията на ученици с трудности в училищата.

Очаквани резултати за България:

Дейностите, предвидени за реализиране в рамките на този проект се вписват ясно в опцията на изследване и изучаване на училищната интеграция от началото на 2007. Прави се опит за разработването на методология и модел на действие, позволяващи да се отговори на предизвикателствата и нуждите на дирекцията и образователните дейци в интегриращото училище и на самите ученици. Продължаващитите обучения на специалисти, изработването на документи (ръководства за добрите практики на оценяване) осигуряват актуализацията на практическите информации в областта на специално обучение и училищната интеграция.

Предвиденият колквиум за финализиране на дейностите по проекта ще позволи сенсибилизиране на широката публика към експертния опит и внедряване на „добрите практики”. Нещо повече, с интегрирането на „добрите практики” в интернет пространството и технологиите за информация и комуникация ще стане тяхното експресно обръщение в образованието.

Устойчивост на проекта:

Устойчивостта на проекта е осигурена от обмена на ресурсните центрове действащи в Белгия и България и развитието на валидизиращи научни изследвания провеждани в Катедрата по ортопедагогига „Барон Фрер”, представлявана от проф. дпсн Натали Надер-Гробоа и Педагогическия факултет, представен от преподавателя по Специална педагогика доц. д-р Анелия Гърбачева.