Презентация на дисертационния труд „Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност“

Десетгодишният опит на българското училище и десетгодишната продължаваща професионална подготовка на учителите са основният аргумент за избора на изследователската теза и търсенията на концептуални опори за разработване на методологично обоснован модел за локализиране, назоваване и произвеждане на практически решения. (24 октомври 2014 г.)
Diss_these