Новата парадигма в образованието

Проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. (29-30 август 2013 г.). НИОКСО-Банкя
Компетентности-на-професионалния-екип