Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, Сдружение за споделено учене „Ела“ и Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие организира за четвърти пореден път Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“. Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училищеза подкрепа на процеса наосъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да популяризира приобщаването като процес.
Право на участие имат всички ученици от I до IV клас. Всеки може да представи по една рисунка с формат А4 на тема: „Заедно срещу насилието в училище“. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал.  На гърба на всяка рисунка е нужно да има следната информация: име, презиме и фамилия на автора;  възраст и клас;  име на училището или друга институция;  пълен и точен адрес на училището или друга институция; телефон и e-mail за контакт. Ако на ученика се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие е хубаво да се отбележи.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Част от рисунките може да се използват за илюстриране на интелектуални продукти по проект 2019-1-BG01-KA201-062329 Together against school violence.
Рисунките да се изпратят в срок до 22.03.2020 г. на следния адрес: град Лясковец 5140, ул. „Петър Оджаков” №1, Начално училище „Цани Гинчев”, за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”.
Жури, определено със заповед на кмета на община Лясковец, разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията, рисунки, за всяка възрастова група (I клас, II клас, III клас, IV клас). В края на конкурса се класират общо дванадесет рисунки (I, II и III място за всяка възрастова група). За участниците, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие ще има поощрителни награди.
Изложбата ще бъде официално открита на 30 април 2020 година в Читалище „Напредък – 1870“ – град Лясковец и може да бъде разгледана до 10 май 2020 година.
Денят, следващ откриването на Националната изложба, ще бъде посветен на повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти. Темата по която ще се обучават е изключително актуална, а именно: „Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“.  Обучението поставя фокус върху възможностите за подкрепа в обучението като съвкупност от съвместни взаимодействия „отвътре“ и „отвън“ на училището. Индивидуализирането на подкрепата и прилагането на мултидисциплинарен екипен подход – като основни в помагащата работа в училище.
Обсъждат се фактори в живота на децата, които училището трябва да разпознава като бариери пред обучението и да адресира форми за подкрепа.
Чрез координиране на грижи се реализира процес на работа по случай като превенция на възникването на проблеми и риск от отпадане от училище.
Обучителите – Анет Маринова, проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева – са със солиден опит в прилагането на приобщаващото образование.
Пълен регламент на изложбата можете да намерите на адрес: shorturl.at/gpAF7 , а за информация за обучението – shorturl.at/BGTV3 .