Материали от Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 23-25 юни 2018, с. Крапец

Материали от Втори научен дискусионен форум – междуинституционална квалификация “От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”, 23-25 юни 2018, с. Крапец

 

Да се научиш да виждаш Другия: За подготовката на учителите да приемат разнообразието – проф. дн Лиз Гремион (Prof. Lise Gremion)

Функционално оценяване – проф. дпн Анелия Гърбачева

Изграждане на устойчив приобщаващ модел чрез междуинституционално сътрудничестово – Милен Наков

Междуинситуционално сътрудничество – Христина Фидосиева

Превенция на професионалния стрес – Иван Пейчев