„Интегрирано обучение – диалог и разнообразие“

Визията е променена, време е да модифицираме навика и „закостенелия” обществен стереотип за „етикетиране” на другите, на различните, които остават както под прицела на погледа на „старата наука”, така и под любопитните чужди погледи „…като извънземни”.

Ето основната трансформация в конвенционалната педагогика. На този етап от развитието ѝ като педагогика и психология на интегрираното обучение, се открива най-значимото ѝ постижение. То допринесе за „освобождаването” на всеки и всички от „оковите на биологизацията и етикетирането” и разработи пътя на обществото ни за приемане на “освободените” и за споделяне с тях на най-висшите социални ценности: свободата, равенството и удовлетворението на потребностите.

Книгата „Интегрирано обучение – диалог и разнообразие” е сборник на колектив специалисти от различни научни области. Тя отразява над петгодишния опит на образователната политика на България в училищната интеграция и е продължение на публикуваните монографии: „Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието” (Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2008) и „Посока: училищна интеграция” (Унив. изд. Университет на Монс 2009).

Заглавието насочва към разнообразие от проблеми, съдържателно обединени в три части.

Първият раздел е със заглавие „Диалог между науките” и е посветен на еволюцията на идеите. В калейдоскопа от идеи на първия раздел „диалогът между науките” е разгърнат в полемиката на класическата наука от XVII век с настъпилите реформации в обществената чувствителност към „лудостта” (уврежданията) от средата на XX век. Полемика, която доведе до „освобождаването” от „оковите на биологизацията и етикетирането” и очерта пътя на обществото ни да приеме „освободените” и да сподели с тях висшите социални ценности, свързани с правото на различие и удовлетворението на потребностите.

Разделът „Методическо разнообразие” разкрива предимството на интегрираното обучение по отношение на обогатяването на дидакти¬ческия и образователен „свят” на интегриращото общообразователно училище. За удовлетворяване на образователните потребности идва ред и на технологиите за информация и комуникация като средства за стимулиране и подпомагане на индивидуалното развитие. Познаването на разнообразието от методически, дидактически и технологични средства, достъпът до тях, са възможни чрез специализираните уеб платформи за квалификация и формиране на професионална компетентност на новия тип учители.

Третият раздел включва в приложение „сборник” от методики за оценяване на училищната интеграция и основните действащи лица в нея.

Този раздел е резултат от първия етап на проекта „Изследване на образователната интеграция на деца/ученици със специални образователни потребности”, реализиран от авторите на сборника през 2010 г. Темата е иновативна и цели създаване и апробация на методики за оценяване на познавателните, комуникативните и социалните пости¬жения на децата и учениците в учебната и училищната среда.

Книгата е предназначена за студенти, обучавани за учители във висшите училища; за всички учители и ресурсни учители, директори на училища и ресурсни центрове. Тя предлага отговори на въпросите, които си поставят родителите и самите деца и ученици, специалистите от училищните и извънучилищните учреждения, както и всички, които се интересуват от политиката и методологията на образователната интеграция.

Съдържание

 • Предговор
 • Първи раздел – Диалог между науките
  • „Веселата наука” за лудостта през класическата епоха – Красимир Христакиев, докторант по Антична и западноевропейска литература
  • Актуални трансформации в образователните практики – доц.д-р Анелия Гърбачева
  • Ресурсният учител – медиатор и мениджър – Светослав Зашев
  • Да интегрираме, за да включим в училище – проф. дпсн Гилен Мажерот
  • L’evaluation du processus d’intervention en integration scolaire – Prof. Ghislain Magerotte
  • Ценностни измерения на социалната и образователната интеграция – проф. д-р Гинка Димитрова
  • За нов хуманизъм в 21-ви век към децата със специални образователни потребности – проф. д-р Пенка Костова
 • Втори раздел – Методическо разнообразие
  • За началното ограмотяване на децата със специални образователни потребности в условията на комуникация – доц. д-р Даниела Йорданова
  • TICE et apprentissage de la lecture. Quelles aides pour les enfants en difficulte ? – Michele Drechsler , Ph.D Sciences de l’information et de la communication, Inspectrice Education Nationale
  • Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници – гл.ас.д-р Магдалена Легкоступ
  • Un accompagnement pedagogique virtuel au sein de l’ecole integratrice – Aneliya Garbacheva et Petar Velchovski
 • Трети раздел – Приложения
  • Методики за оценяване, превод: Светослав Зашев и доц. д-р Анелия Гърбачева
  • Социална сфера
  • Познавателна сфера
  • Скала за оценяване на училищната интеграция
  • Скала за оценяване на саморегулацията и хетерорегулацията Проф. дпсн Натали Надер