Изявление на ИИИНАСР

favicon

И З Я В Л Е Н И Е

Относно: Изразяване на позицията на ИИИНАСР към показаните резултати от процеса на деинституционализация и оценката на качеството на социалните, образователните и здравните услуги за деца и ученици в състояние на умствена изостаналост, множество увреждания, аутистичен спектър на развитие.

ИИИНАСР е създаден през 2018 година с мисията за разширяване на социалния резонанс и прилагане на резултатите от научните изследвания в образователните и социалните политики и практики.  https://www.ir-di-tsa.com/