„Изследване на образователната интеграция на децата/учениците със специални образователни потребности”

През 2010 год. след решение на Академическия съвет на ВТУ „Св. св Кирил и Методий” започна научно изследователския и международния проект: „Изследване на образователната интеграция на децата/учениците със специални образователни потребности”

Финансиран е по Наредба N 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за научна и художествено-творческа дейност и регламентирани в правилника на ВТУ.

Проектът е ръководен от доц. д-р Анелия Гърбачева и в него участват проф. д-р Пенка Костова, доц. д-р Даниела Йорданова – от Педагогическия факултет, гл. ас. д-р Магдалена Легкоступ – от Богословския факултет, проф. дпсн Натали Надер – от Католическия Университет на Лувен-Ла-Ньов и проф. дпсн Гилен Мажерот от Университета на Монс, Белгия.

Координатор на дейностите по проекта е Светослав Зашев.
Администратор на портала за Интегрирано обучение е Петър Велчовски.

Новост и актуалност на изследвания проблем

Създаването на условия за комплексната интеграция на децата/учениците със специални образователни потребности в училище е цел и отговор на радикалната промяна в европейските образователни практики. За достигане на социалните, образователните, професионалните, педагогическите и психологическите условия, които гарантират ограничаването и елиминирането на социалната изолация и благоприятстват обединяването на всички деца/ученици независимо от техния социален, познавателен, физически или здравословни особености, са необходими качествени и конкурентноспособни научни изследвания.

С настоящия проект се цели разработването на методология на образователната интеграция. След провеждане на теоретични и теренни изследвания, анализиране и прогнозиране на резултатите се предвижда разработването на програми, ръководства, методики за оценяване и дидактичеки средства. Уеб-страницата http://e-psychoeducation.eu е порталът към повишаване качеството на образователните услуги и училищния живот на децата/учениците и техните семейства.

Изследователски цели, използвани методи, очаквани научни резултати и принос:

Проектът включва последователност от дейности, групирани за изпълнение в три етапа. За неговия първи етап, за 2010 година изследователските цели са:

  • проучване „интегрираността” на децата/учениците в общообразователните училища; оценяване на познавателната, учебната и социалната интегрираност;
  • проучване на професионалните потребности на ресурсните учители и на учителите – класни ръководители и методици;
  • оценяване адаптираността на физическата, образователната и социалната среда на общообразователните училища към индивидуалните особености на учениците със специални потребности.