За нас

Институтът за изследване на интелектуалната недостатъчност (ИН) и аутистичния спектър на развитие (АСР) е създаден през 2018 г. (ИИИНАСР). Независимо от своя частен характер, статутът на Института е производен на експертизата на общността, която той  представлява. Названието на организацията е свързано с цялостната мисия на една миниинституция, в която е въплътена научноизследователска инфраструктура, подкрепяна, призната и вдъхновявана от  специални педагози, ресурни учители, психолози и други педагогически специалисти, участващи в процеса на подкрепа на приобщаващото образование. Близостта му с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се дължи на принадлежността на основния екип към университетската докторска програма по Специална педагогика/Приобщаващо образование, акредитирана от НАОА през 2005 г.

Предметът на дейност на дружеството е: Научно-изследователска и издателска дейност; провеждане на семинари, обучения и квалификации и други дейности.

Aneliya Garbacheva

проф. дпн Анелия Гърбачева, директор

проф. дпн Анелия Гърбачева е преподавател в Педагогически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научната ѝ дейност в областите на специалната педагогика и психология, интеграция на деца със специални образователни потребности, подготовката на учители и ресурни учители, методики за функционално оценяване на развитието.

Христина Фидосиева, сътрудник 

Христина Фидосиева е бакалавър по социална педагогика и магистър по педагогика на деца със специални образователни потребности. В момента работи като специален педагог в основно училище и е докторант по Специална педагогика/Приобщаващо образование към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Нейните интереси са свързани с изучаване на състоянието аутистичен спектър на развитие, неговите проекции в образователната система и структурата на подкрепата в контекста на приобщаващото образование.

Милен Наков, сътрудник

Milen Nakov

Милен Наков е директор на ЦСОП-Плевен от 1992 г. Притежава магистърска степен по специална педагогика и квалификации в областта на науките за образованието. Ръководеният от него екип участва в разработването и популяризирането на High-tech и Low-tech ресурси, приложими в обучението на деца и ученици в състояние на интелектуална недостатъчност, множество увреждания и аутистичен спектър на развитие. ЦСОП-Плевен е в договор за сътрудничество с ИИИНАСР от началото на 2019 година. За висок професионализъм е отличен с награди и високо признание от МОН, БАН и висши училища в страната. 

Лилия Кръстева-Пеева, сътрудник

Lilia Krasteva-Peeva

Лилия Кръстева-Пеева работи в Център за приобщаващо образование от 2011 г. и отговаря за проучванията, мониторинга и оценката в Центъра. Магистър по Италианска филология от СУ „Св. Климент Охридски“ и по Международни отношения от Университета в Охайо, с опит в сферата на глобалното гражданско образование и приобщаващото образование, обучител на учители и деца. Като представител на ЦПО, участва в работна група за изготвяне на части от новия ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование. Лилия силно вярва, че младите хора са готови да бъдат активни граждани сега и за това трябва да бъдат подкрепяни от възрастните.