За нас

Институтът за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) е създаден през 2018 г. Независимо от своя частен характер, статутът на Института е производен на експертизата на общността, която той представлява. Названието на организацията е свързано с цялостната мисия на една миниинституция, в която е въплътена научноизследователска инфраструктура, подкрепяна, призната и вдъхновявана от специални педагози, ресурни учители, психолози и други педагогически специалисти, участващи в процеса на подкрепа на приобщаващото образование. Близостта му с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се дължи на принадлежността на основния екип към университетската докторска програма по Специална педагогика/Приобщаващо образование, акредитирана от НАОА през 2005 г.

Предметът на дейност на дружеството е: научно-изследователска и издателска дейност; провеждане на семинари, обучения и квалификации и други дейности.

проф. дпн Анелия Гърбачева, директор

Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научната ѝ дейност в областите на специалната педагогика и психология, интеграция на деца със специални образователни потребности, подготовката на учители и ресурни учители, методики за функционално оценяване на развитието.

д-р Христина Фидосиева, сътрудник

Д-р Христина Фидосиева е бакалавър по социална педагогика и магистър по педагогика на деца със специални образователни потребности. Защитава докторска степен по Специална педагогика/Приобщаващо образование към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ с тема на дисертационен труд „Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие“, където в момента е главен асистент. Нейните интереси са свързани с изучаване на състоянието аутистичен спектър на развитие, неговите проекции в образователната система и структурата на подкрепата в контекста на приобщаващото образование.

Милен Наков, сътрудник

Милен Наков е директор на ЦСОП-Плевен от 1992 г. Притежава магистърска степен по специална педагогика и квалификации в областта на науките за образованието. Ръководеният от него екип участва в разработването и популяризирането на High-tech и Low-tech ресурси, приложими в обучението на деца и ученици в състояние на интелектуална недостатъчност, множество увреждания и аутистичен спектър на развитие. ЦСОП-Плевен е в договор за сътрудничество с ИИИНАСР от началото на 2019 година. За висок професионализъм е отличен с награди и високо признание от МОН, БАН и висши училища в страната.

Лилия Кръстева-Пеева, сътрудник

Лилия Кръстева-Пеева работи в Център за приобщаващо образование от 2011 г. и отговаря за проучванията, мониторинга и оценката в Центъра. Магистър по Италианска филология от СУ „Св. Климент Охридски“ и по Международни отношения от Университета в Охайо, с опит в сферата на глобалното гражданско образование и приобщаващото образование, обучител на учители и деца. Като представител на ЦПО, участва в работна група за изготвяне на части от новия ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование. Лилия силно вярва, че младите хора са готови да бъдат активни граждани сега и за това трябва да бъдат подкрепяни от възрастните.

проф. д-р Неда Балканска

Проф. д-р  Неда Балканска е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра по Специална педагогика и Логопедия. Професионалните ѝ интереси са в областта на фамилната терапия и ранното въздействие при деца със СОП, приобщаващото образование и ресурсното подпомагане на ученици със СОП, кохлеарната имплантация, езикова и речева терапия при деца с увреден слух и деца с езиков дефицит, слухово-вербална рехабилитация при увреден слух, Монтесори практики. Автор е на над 90 научни публикации, както и на учебници по Развитие на речта и Произношение за ученици с увреден слух.