Научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

Катедра „Начална училищна педагогика“, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
На 14 и 15 декември 2017 г. в Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе научният дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“. Посветен на приобщаващото образование и на процесите на приобщаване на учителите и учениците в новия кадър на образователния процес, форумът прерасна в мини-конференция с научно-практически и международен резонанс.
Научен дискусионен форум със специалното участие на проф. Жан-Клод Калюби, научен директор на Университетски институт за интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Университет на Квебек в Шербрук (Квебек, Канада).
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/recherche/chercheurs.asp?id=12

Реализираната програма осигури комплексното представяне на процеса на приобщаване и на социалното участие, както в теоретичен, така и в практически, и прогностичен план.

С илюстрацията на актуалните модели за развитието на човека и с поставения акцент на силата на „различията“ в обществото, проф. Жан-Клод Калюби разгледа перспективите и новите предизвикателства, стоящи пред приобщаващото образование и пред цялата професионална общност. Обосноваването на някои нови понятия в педагогическата наука и практика, каквито са адаптацията на образователната среда и обучението, функционалната организация на обучението, подкрепата, участието на деца и ученици в образователния процес, постъпи от презентациите на проф. Анелия Гърбачева и нейните двама докторанти – Христина Фидосиева и Стоян Павлов. Доц. Неда Балканска представи в теоретико-практически ракурс стратегиите на приобщаване на учениците със слухови нарушения в масовата класна стая.

Представата за участието на учениците в образователния процес придоби реалните си измерения чрез споделените добри практики. Участието на специалистите в процеса на приобщаване бе заявено от страна на директорите, специалните педагози, ресурсните учители, психолозите, сътрудниците в НПО, и всички те, работещи в различни образователни учреждения – Център за специална образователна подкрепа (Плевен), ръководен от Милен Наков; Начално училище (Лясковец), предствено от зам.-директор Иван Пейчев; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (Плевен и Бургас), Училища (София, Варна, Долни чифлик, Вълчи дол), детски градини (Плевен и Силистра).

За променящата се роля на училищния психолог в контекста на процесите на приобщаване, говори Анет Маринова. А за успеха на ранната интервенция – Зоя Кокалова с работния филм „Уникалният свят на Марти и неговите приятели“.

Участието на ппредставителите на Центъра за приобщаващо образование (София) показа ролята и ангажираността на неправителствения сектор.

Форумът завърши с „кръгла маса“ и поставянето на въпроси за ролята на Университети за подготовката на педагогическите специалисти, осъществявана в контекста на приобщаващото образование и ЗПУО.

Научен и организационен комитет:
Проф. д.п.н. Венка Кутева-Цветкова – декан на Педагогическия факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; проф. д.п.н. Анелия Гърбачева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; проф. д-р Даниела Йорданова – р-л на катедра НУП, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; проф. д-р Пенка Костова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Неда Балканска, СУ „Кл. Охридски“; Христина Фидосиева и Стоян Павлов – докторанти към катедра НУП, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“